Ansökningsregler

Ansökningar till Scouternas arrangemang är bindande. När jag ansöker till Scouternas arrangemang försäkrar jag att jag/min vårdnadshavare att jag till min kännedom är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra arrangemanget.

Den som ansökt sig till ett arrangemang är skyldig att betala hela den avgift som gäller för arrangemanget, med följande undantag:

1. Den som avanmäler sig innan ansökningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. Om anmälningsavgift erlagts så återbetalas denna minus ett administrativt avdrag om 500 kronor. Var anmälningsavgiften lägre än 500kr så återbetalas inga pengar.

2. Den som ansökt men inte blivit antagen, får hela det inbetalda beloppet återbetalat.

3. Den som avanmäler sig och samtidigt anmäler en fullvärdig ersättare, får inbetalt belopp med avdrag av en ombokningsavgift återbetalat. Ombokningsavgiften är 500 kr plus den merkostnad bytet innebär för arrangemanget, till exempel kostnad för att ändra namn på biljetter, eller full ersättning för biljetter som inte kan avbokas. Ersättaren måste uppfylla de krav som gäller för att få delta i arrangemanget och bli godkänd av arrangemangsteamet för att återbetalningsregler ska tillämpas.

4. Den som avanmäler sig på grund av egen sjukdom som inte var känd vid ansökan som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrka detta med läkarintyg, får om Scouternas arrangemangsgrupp godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10 % av avgiften för arrangemanget, plus den merkostnad bytet innebär för arrangemanget, till exempel kostnad för att ändra namn på biljetter, eller full ersättning för biljetter som inte kan avbokas.

5. Den som avanmäler sig på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får om Scouternas arrangemangsgrupp godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10 % av hela avgiften för arrangemanget kr plus den merkostnad bytet innebär för arrangemanget, till exempel kostnad för att ändra namn på biljetter, eller full ersättning biljetter som inte kan avbokas.

6. Den som har andra synnerliga skäl att avanmäla sig kan skriftligen ansöka till Scouternas arrangemangsgrupp om att få delar av inbetalt belopp återbetalat.

7. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att ansökande av Scouternas arrangemangsgrupp inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan Scouternas arrangemangsgrupp neka deltagande. Avbokningsavgiften är 10 % av avgiften för arrangemanget plus den merkostnad bytet innebär för arrangemanget, till exempel kostnad för att ändra namn på biljetter, eller full ersättning för biljetter som inte kan avbokas.

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalt belopp är lägre än respektive avbokningsavgift sker ingen återbetalning, den som avanmäler sig är skyldig att betala in resterande belopp upp till respektive avbokningsavgift.